Ο ιδρυτής

Ο Καθηγητής Πάνος Κόκκοτας (1936-2015) υπήρξε ο ιδρυτής της Research Paths.

panos_-kokkotas_1Ο Πάνος Κόκκοτας υπηρέτησε ως Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Δίδαξε Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, Διδακτική με εργαλεία πολυμέσων (ακουστικά, οπτικά, κ.ο.κ.), και Μουσειοπαιδαγωγική και Εκπαίδευση, τόσο σε πανεπιστημιακό επίπεδο όσο και στο πλαίσιο της επιμόρφωσης των εν ενεργεία εκπαιδευτικών. Έλαβε πτυχίο της Φυσικής από την Φυσικομαθηματική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έλαβε μεταπτυχιακό και στη συνέχεια διδακτορικό τίτλο σπουδών στην Παιδαγωγική από το Πανεπιστήμιο της Ουαλλίας. Δίδαξε Φυσικές Επιστήμες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ασχολήθηκε εκτεταμένα ως με τη διδακτική τόσο ως σχολικός σύμβουλος φυσικής όσο και ως πανεπιστημιακός δάσκαλος.

Τα ύστερα ακαδημαϊκά του συγγράμματα καλύπτουν τις θεματικές της επιστημονικής εκπαίδευσης και της κονστρουκτιβιστικής προσέγγισης στην διδασκαλία και την μάθηση, και συμπεριλαμβάνουν την Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Ι (Αθήνα, 2000), και την Διδακτική των Φυσικών Επιστημών ΙΙ-Η Κονστρουκτιβιστική Προσέγγιση στην Διδασκαλία και Μάθηση των Επιστημών (Αθήνα, 2002). Επίσης, επιμελήθηκε το σύγγραμμα Διδακτικές Προσεγγίσεις στις Φυσικές Επιστήμες (Αθήνα, 2000),όπως και την Ελληνική μετάφραση του συγγράμματος Οι λέξεις, οι Φυσικές Επιστήμες και η Μάθηση του Clive Sutton, (Αθήνα, 2002), και του συγγράμματος Οικο-δομώντας τις έννοιες των φυσικών επιστημών των Driver κ.ά. (Αθήνα, 2000). Συνέγραψε επιστημονικά συγγράμματα για φοιτητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία αξιολογήθηκαν και επιλέχθηκαν για διδασκαλία σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας, για περισσότερο από δύο δεκαετίες. Ακόμη, υπήρξε ο συντονιστής τριών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: α) “The MAP project: A teacher training program based on Science education and history of science” β) “Science Teacher e-Training (STeT) Project – Teaching Science using case studies from the History of Science”, το οποίο στόχευσε στον εμπλουτισμό της ποιότητας της Επιστημονικής Εκπαίδευσης, μέσα από τη χρήση της Ιστορίας της Επιστήμης στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών γ) S@TM:Storytelling Teaching Model. A contribution to Science Teachers’ Professional Development www.science-story-telling.eu, ένα πρόγραμμα Comenius, το οποίο βασίστηκε στην χρήση της αφήγησης ως διδακτικού εργαλείου για την Διδακτική των Επιστημών. Ο Πάνος Κόκκοτας συμμετείχε και στο πρόγραμμα ENKDIST (European Network for Knowledge diffusion of Digital Storytelling), ένα πρόγραμμα KA3  του προγράμματος για τη Διά Βίου Μάθηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης συντόνισε 13 Εθνικά Προγράμματα για την Διδακτική και Εκπαίδευση των Επιστημών, τα οποία συγχρηματοδότήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Κράτος.