ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ SOLIS

Το πρόγραμμα SOLIS που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ερευνά τις βασικές προκλήσεις σχετικά με την πολιτισμική ποικιλομορφία και τις διακρίσεις, στη σχολική εκπαίδευση μαθητών μεταξύ 12-16 ετών. Το πρόγραμμα διεξάγεται από τους εξής εταίρους: Loughborough University (ΗΒ), E-Consultants (Νορβηγία), People Help The People (Ιταλία), AcrossLimits (Μάλτα), European Social Entrepreneurship Institute (Λιθουανία), Afyonkarahisar Provincial National Education Directorate (Τουρκία), Research Paths (Ελλάδα), European Learning Centre (Ισπανία). Σκοπός του είναι η ανάπτυξη μίας πλατφόρμας ηλεκτρονικής εκπαίδευσης για μαθητές καθώς και μία πύλη ψηφιακής επιμόρφωσης για εκπαιδευτικών που θα παρέχει διαδραστικές και συνεργατικές δραστηριότητες όπως η ψηφιακή αφήγηση, προωθώντας την ισότιμη μάθηση με σκοπό τη βελτίωση της ευημερίας των μαθητών.

Μία εκτεταμένη έρευνα σχετικά με τη συμπεριληπτική εκπαίδευση έλαβε χώρα στις χώρες των εταίρων του προγράμματος. Η συνολική αναφορά μπορεί να αναγνωστεί στην ιστοσελίδα www.solis-project.eu. Η έρευνα αναδεικνύει ποικίλες προκλήσεις για τη δημιουργία ενός συμπεριληπτικού σχολικού περιβάλλοντος. Ο ρόλος των μαθητών είναι μείζονος σημασίας, μιας και είναι αυτοί που πρώτοι πρέπει να υιοθετήσουν το συμπεριληπτικό ήθος, ως συμπεριφορά προς τους συμμαθητές τους. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει εκτός από πρόθυμοι θα πρέπει και να είναι σε θέση να υιοθετήσουν το συμπεριληπτικό ήθος ως αρχή στην διδακτική πρακτική τους. Δυστυχώς, πολλοί εκπαιδευτικοί υστερούν βασικής εκπαίδευσης στον τομέα αυτό. Ως εκ τούτου, η ανάγκη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών είναι επιτακτική για τη διαδικασία της συμπερίληψης, κάτι στο οποίο στοχεύει να συνεισφέρει το πρόγραμμα SOLIS προωθώντας καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές, οι οποίες ακολουθούν μία πιο ολιστική προσέγγιση.

Και οι 8 χώρες του SOLIS έχουν υιοθετήσει τη συμπεριληπτική εκπαίδευση ως βασικό στόχο της εκπαιδευτικής τους πολιτικής. Από την έρευνα που διεξήχθη σε εθνικό επίπεδο από τους συνεργάτες του SOLIS, σε Νορβηγία, Λιθουανία, Μάλτα, Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα και Τουρκία εξακριβώθηκε ότι η συμπερίληψη ως έννοια θα πρέπει να είναι όσο πιο ευρεία είναι δυνατό: θα πρέπει να εμπεριέχει όλους τους εκπαιδευόμενους, ανεξαρτήτως ταυτότητας, υπόβαθρου ή ικανοτήτων. Ένα άλλο βασικό στοιχείο που εντοπίστηκε από την έρευνα είναι ότι η ενσωμάτωση και ακόμα περισσότερο η ένταξη σε ένα κυρίαρχο πολιτισμικό παράδειγμα δεν μπορεί να θεωρηθεί συμπερίληψη. Η συμπερίληψη αναγνωρίζει και αποδέχεται την ποικιλομορφία και την διαφορετικότητα ως πλεονέκτημα και όχι ως πρόβλημα. Με αυτή την έννοια το συμπεριληπτικό σχολείο ανταποκρίνεται στις διαφορετικές ανάγκες του κάθε μαθητή και αποδέχεται τις διαφορετικές πολιτισμικές πρακτικές όπως υπάρχουν στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες όπως αυτές εκφράζονται στο σχολικό περιβάλλον. Μεταξύ άλλων η συμπεριληπτική εκπαίδευση αυξάνει τις ευκαιρίες για αλληλεπίδραση μεταξύ των συνομηλίκων και την σύναψη στενών φιλιών μεταξύ των εκπαιδευόμενων.

Η συμπερίληψη αποδέχεται την διαφορετικότητα και αντιμάχεται τον αποκλεισμό. Όλοι οι συμμετέχοντες του προγράμματος προσδιόρισαν τις ομάδες που είναι περισσότερο ευπαθείς και για αυτό αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο αποκλεισμού. Οι ευπαθείς ομάδες προσδιορίστηκαν με κριτήρια τη φτώχια, το φύλο, την εθνοτική καταγωγή (ειδικότερα άτομα με μεταναστευτικό ή προσφυγικό καθεστώς), τη θρησκεία, το σεξουαλικό προσανατολισμό ή ταυτότητα και την αναπηρία.

Το πρόγραμμα SOLIS αναπτύσσει εργαλεία που χρησιμοποιούν την ψηφιακή αφήγηση ως μία από τις κεντρικές στρατηγικές του. Η ψηφιακή ιστορία είναι ένα μέσο μέσα από το οποίο οι άνθρωποι μπορούν να περιγράψουν μία κατάσταση ή μια εμπειρία. Μέσα από αυτό, οι σκέψεις και οι εμπειρίες του αφηγητή μπορούν να εκφραστούν με αυθεντικό τρόπο. Η ψηφιακή αφήγηση, εφαρμοζόμενη στο σχολικό περιβάλλον μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην ενημέρωση, τη συνειδητοποίηση και την πρόληψη του αποκλεισμού μαθητών.